گالری تصاویر آسایشگاه سالمندان پرهام

parhamnursinghome1 (1)
photo 2017-05-04 20-31-53
photo 2017-05-01 13-31-44
parhamnursinghome1 (4)
photo 2017-05-04 20-33-34
photo 2017-05-04 20-33-30
photo 2017-05-04 20-31-49
parhamnursinghome1 (21)
photo 2017-05-04 20-30-59
parhamnursinghome1 (37)
photo 2017-04-19 14-13-28
parhamnursinghome1 (8)
photo 2017-05-04 20-31-05
parhamnursinghome1 (16)
photo 2017-05-04 20-33-43
parhamnursinghome1 (20)
parhamnursinghome1 (2)
parhamnursinghome1 (28)
parhamnursinghome1 (25)
photo 2017-05-04 20-31-44
parhamnursinghome1 (12)
parhamnursinghome1 (31)
parhamnursinghome1 (33)
photo 2017-04-19 14-13-12
photo 2017-05-04 20-32-44
parhamnursinghome1 (39)
parhamnursinghome1 (14)
photo 2017-05-01 13-31-34
parhamnursinghome1 (40)
photo 2017-05-01 18-57-17
photo 2017-04-19 14-12-57
photo 2017-05-04 20-33-24
photo 2017-04-19 14-12-53
photo 2017-05-04 20-30-52
parhamnursinghome1 (41)
photo 2017-08-20 11-00-22
photo 2017-04-19 14-13-16
parhamnursinghome1 (30)
photo 2017-05-04 20-31-47
photo 2017-05-04 20-33-57
photo 2017-04-19 14-13-23
parhamnursinghome1 (23)
photo 2017-05-04 20-31-25
photo 2017-05-04 20-31-20
parhamnursinghome1 (18)
parhamnursinghome1 (34)
photo 2017-04-19 14-13-35
photo 2017-05-04 20-30-55
parhamnursinghome1 (11)
Untitled Panorama4
parhamnursinghome1 (27)
photo 2017-08-22 14-49-36
parhamnursinghome1 (32)
photo 2017-05-04 20-33-51
photo 2017-05-04 20-31-22
parhamnursinghome1 (7)
parhamnursinghome1 (17)
photo 2017-05-04 20-32-38
photo 2017-05-04 20-32-00
photo 2017-04-19 14-13-08
photo 2017-05-04 20-33-18
parhamnursinghome1 (13)
Untitled Panorama7
Untitled Panorama5
photo 2017-05-04 20-32-41
photo 2017-04-19 14-13-19
parhamnursinghome1 (35)
parhamnursinghome1 (26)
parhamnursinghome1 (29)
SA958383
Untitled Panorama8
photo 2017-05-01 13-31-49
parhamnursinghome1 (15)
parhamnursinghome1 (22)
photo 2017-05-04 20-33-15
photo 2017-05-04 20-33-54
parhamnursinghome1 (5)
photo 2017-05-04 20-33-21
parhamnursinghome1 (6)
photo 2017-05-04 20-33-48
photo 2017-05-04 20-33-37
parhamnursinghome1 (19)
photo 2017-05-04 20-33-26
photo 2017-05-04 20-31-08
Untitled Panorama6
parhamnursinghome1 (38)
parhamnursinghome1 (10)
parhamnursinghome1 (36)
photo 2017-05-04 20-31-28
photo 2017-04-19 14-13-04
photo 2017-05-04 20-31-41
photo 2017-05-04 20-34-00
parhamnursinghome1 (9)
parhamnursinghome1 (24)
photo 2017-04-19 14-13-01
parhamnursinghome1 (3)

 

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام، خانه سالمندان، مرکز نگهداری سالمندان!