ويزيت روزانه پزشک

ويزيت روزانه پزشک در پرهام :

مديريت مركز پزشك ميباشند و هر روز در مركز حضور دارند و عزيزانمان روزانه ويزيت ميشوند و دستورات لازم روزانه به پرستاران داده ميشود.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام، خانه سالمندان، مرکز نگهداری سالمندان!