آزمایشگاهی

آزمایشگاه در سالمندان پرهام :

تمامي نمونه گيري ها در مركز انجام شده و هر 40الي 50 روز چكاپ هاي روتين انجام مي شود و در صورت نياز و مواقع اضطرار زودتر انجام ميشود.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home