آزمایشگاهی

آزمایشگاه در سالمندان پرهام :

تمامي نمونه گيري ها در مركز انجام شده و هر 40الي 50 روز چكاپ هاي روتين انجام مي شود و در صورت نياز و مواقع اضطرار زودتر انجام ميشود.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام، خانه سالمندان، مرکز نگهداری سالمندان!