برنامه غذایی مرکز

meal plan

برنامه غذایی مرکز سالمندان پرهام :

تحت نظر مشاور تغذیه (کارشناس تغذیه)جهت هر شخص که شامل پنج وعده، صبحانه، میان وعده، نهار، عصرانه و شام داده میشود.

افرادی که توانایی جویدن و بلع ندارند غذاها به صورت میکس و یا اگر در شرایطی خاص باشند با گاواژ و  از راه لوله بینی برایشان انجام میشود.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home