دو کلمه با فرزندان

parhamnursinghomeدو کلمه با فرزندان :

قبل از سپردن عزیزان خود به سالمندان حتما از استاندارد بودن این مراکز اطمینان حاصل کنید و سر زدن به آنها را در فواصل کوتاه فراموش نکنید.

به آنها اطمینان بدهید که سپردنشان به سالمندان به دلیل بی مهری نیست،بلکه به دلیل جذب خدمات بهتر و شایسته تر برای آنهاست.

از آنها بخواهید درباره مشکلاتشان در این مراکز با شما صحبت کنندتا برای رفع آن مشکلات ،به موقع اقدام کنید.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home